Tankarnas trädgård i Växjö

Söndag 10/5                                                                                                                                 2015


Informationsklyftan och medias villkor

Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet inleder ett samtal om utvecklingen inom nyhetsmedier och journalistens villkor. I en intervju i Smålandsposten nyligen nämnde Dino betydelsen av den breda allmänhetens läsande för demokratin men att detta nu minskar och ”vi går redan tydligt mot en …välinformerad elit …medan vi har en allmänhet som faktiskt förlorar en del av sina kunskaper och grupper som går mot lek,

spel… och därmed inte är lika kunniga om vad som händer…Utvecklingen leder till ökade klyftor mellan olika samhällsgrupper”. Dino kommer också att beröra problemet när allt färre journalister ska producera allt mer så hotar det en allsidig belysning av samhället, en granskande och grävande journalistik.

I samarbete med Folket i Bild/Kulturfront och ABF.

Reflektion om mötet


Dino Viscovi, lektor i media och kommunikation, inledde dagens samtal med en kort men verkligt intressant historik och berättade att det var språket som gjorde oss till människor (tillskillnad från alla andra levande varelser), att skriftspråket som kom för ca 8 000 år sen möjliggjorde ett mer utvecklat tänkande och kunskaps-spridande. I hans mycket intressanta inledning kan även kort nämnas att folkskolan var både ett sätt för överheten att kontrollera barnen men också ge kunskap som hjälpte till att bygga folkrörelser och därmed göra människor till medborgare istället för undersåtar. Att svenska skolungdomar lyckas dåligt i Pisa är inte förvånande då det helt ägnar sig åt läs- och skrivkunnandet medans ungdomar idag lägger större vikt vid bild och tal.  Internet har medfört att allt färre vill betala för nyheter vilket medför en farlig utveckling så att eliten/överheten har råd att ta del av kvalificerad nyhetsförmedling medan folket matas med underhållning. Allt färre journalister ska producera alltmer text och fotografera, alltså ingen tid till reflektion och eget tänkande.

 

Under fikat och efteråt följde sen ett livligt samtal: är journalister mer okritiska idag? Ja, menade bl.a. Dino, den politiska journalistiken har nedrustats samtidigt som myndigheter och företag anlitar proffs för att föra ut sitt budskap. Därigenom styr man media. Ur samtalet från olika deltagare: Det är lätt att starta tidningar, bloggar etc. på nätet – men svårare att hitta läsare! Mycket skräp, rasism, på nätet – ja, men 7-åringar har lärt sig vara kritiska till vad som står där! Sociala media styrs inte av överheten – tillsammans kan vi bli starka! Kan man få djupgående kunskap genom ord och bild? Ja, men för att lära sig/komma ihåg måste man skriva också!

I slutet betonade Dino faran med det nuvarande skolsystemet som alltmer skiljer folkets barn från elitens: skapar ett splittrat samhälle och försämrar folkets kunskaper – ett hot mot demokratin.