Höstprogram 2017!

Tisdag 19/9 

 

Öppet café om

Arbetets roll i samhället


Arbetet har till stor del skapat oss människor. Handen och hjärnan utvecklades i växelverkan när vi började bearbeta saker och ting i naturen. Arbetet har skapat våra samhällen, vår civilisation, vår kultur. Arbetet  formar oss till stor del som individer och ger oss vår kunskap. Arbetet  ger oss våra livsmedel och bruksvaror. Med arbete gör vi om träd till hus, papper och möbler.


Med andra ord: Att arbeta är att vara människa, eller hur? Att ha ett arbete är att vara en del av samhällslivet. Arbetslöshet däremot är ett gissel. Att vara arbetslös är att vara i utanförskap, sägs det. På 40 år har arbetslösheten i Sverige fyrdubblats, från 2 % 1975 till 8 % för något år sedan. Bland invandrare och ungdomar är den betydligt högre. I vissa s.k. utsatta områden gå mer än var fjärde vuxen utan arbete. Sexton sådan områden beskrivs av polisen som särskilt utsatta på grund av segregation, hög arbetslöshet och kriminalitet. Ett av de områdena är Växjös Araby.


Lösningen sägs vara att skapa fler jobb, med hjälp av ökad ekonomisk tillväxt. Och självklart är det ingen dans på rosor att vara arbetslös. Självklart är det viktigt för integrationen att ha jobb och arbetskamrater. Men ekonomin har redan sprängt gränserna för vad naturen tål.


Det finns och har länge funnits en annan syn. J M Keynes förutsåg för snart 100 år sedan en “teknologisk arbetslöshet” och trodde att hans barnbarn skulle klara sig på 15 tim arbete i veckan. Filosofen Bertrand Russell skrev i början på 1930­-talet i essän Till sysslolöshetens lov att “tron på arbetets dygd kommer mycken skada åstad i det moderna samhället … vägen till lycka och välstånd ligger i en organiserad inskränkning av arbetet”. Och vidare: “Med den moderna tekniken borde arbetsslaveriet kunna avskaffas” … “Ledig tid är ett ofrånkomligt villkor för civilisationen och i forna tider kunde denna lediga tid möjliggöras enbart genom de mångas arbete för ett fåtal”. Arbetarförfattaren Folke Fridell från Lagan i nuvarande Ljungby kommun skrev i en programförklaring: “Människovärdet nå vi endast den gång vi slippa sälja vår arbetskraft.”


Är människans roll att för alltid vara arbetsbin? Är det lönearbete som är arbetets mening? Hur skapar vi ett solidariskt samhälle där vi delar på både arbetet och “arbetslösheten” - och där alla får jämlik del av arbetets frukter? Går det att göra praktisk politik av tankegången att vi har rätt till liv och välstånd i vår egenskap av medborgare, och inte som arbetande. Finns det en annan och förnuftigare väg än ständig ekonomisk tillväxt, en väg där arbetet inte bara är en fråga om försörjning, utan också om att bygga ett mänskligare och hållbart samhälle?


Kl 18.00 ETC Bokcafé Växjö, Klostergatan 9


_____________
Lördag 7/10 

 

Två workshoppar på nationella omställningskonferensen 7 oktober


Folklandet Värend 1

- Visionsbygge


Värend är ett av de små medeltida folkländerna i det som blev Småland. Med inspiration från bl.a. den tidiga kooperativa folkrörelsen och samebyarna har vi börjat skissa på ett nytt, modernt och hållbart folkland av “omställningsmedborgare”. Folklandet driver butiker, verkstäder, odlingar, fabriker, transporttjänster, bostäder, bank, e-tidning, m.m. Ingen jobbar mer än 25–30 tim/vecka och alla får plats. Folklandet styrs demokratiskt via Folktinget. Kultur och folkbildning är viktiga medel i folklandsbygget. Säkert finns liknande tankar på andra håll. Vi presenterar vår idé om Folklandet Värend. Sedan slår vi våra kloka huvuden ihop och inspirerar varandra till en än bättre vision.


kl 16.00, Katedralsskolan, Växjö


Folklandet Värend 2

- Nätverksbygge


Omställningen måste ta ordentlig fart om vi ska undvika ett katastrofalt klimat. I Värend är vi många som vill omställning. Här finns redan idag en mängd omställningsinitiativ, sociala företag och vanliga företag, föreningar och grupper som kan bli byggstenar i förverkligandet ett ekologiskt och socialt hållbart Folklandet Värend. I workshoppen möts vi för att knyta band och diskutera hur vi ökar omställningstakten och tar de första stegen i folklandsbygget. Tillsammans är vi starkare och kan förflytta berg. Det är inte nödvändigt att först ha deltagit i Folklandet Värend 1 - Visionsbygge. Folklandsidén presenteras kort på båda workshopparna.


kl 16.00, Katedralsskolan, Växjö_____________Söndag 22/10 


Nationalism - en positiv eller negativ kraft?


Vi människor, ängsliga flockdjur som vi är, tycks ha ett (biologisk?) behov av att höra hemma

i ett sammanhang. Känslan av grupptillhörighet upplevs som en trygghetsfaktor, och vi talar

om att vi är stolta över att vara svensk (britt, kines, amerikan, osv).

Vi tycks också ha ett djupt känt behov av att kunna etikettera den andra för att intala oss om

att vi då har hen under kontroll, att hen inte utgör något hot och således inte är farlig. Detta

verkar också vara ett ursprungligt biologiskt behov med några miljoner år på nacken, ända

från apstadiet.


Vi älskar att dra upp gränser. Mäktiga män med vapen har för länge sedan indelat vårt

gemensamma klot i kolonilotter, byggt murar, låst grindar.

Men från flygplanets fönster på en mils höjd är det svårt att upptäcka dessa gränser med alla

sina uniformerade vakter. Är de blott ett mänskligt påhitt?


George Orwell beskrev 1945 nationalism som:

”Vanan att utgå från att mänskliga varelser kan klassificeras som insekter och att hela block

av miljoner eller tiotals miljoner människor självsäkert kan etiketteras som ’goda’ eller

’dåliga’.”


Inledning: Robert Owen


Kl 15.00-17.00,  Det Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö_____________Söndag 12/11 


Ryska revolutionen 100 år


Den ryska revolutionen 1917 fick avgörande betydelse för hela 1900-talet. Det var det första och mest genomgripande försöket att avskaffa det kapitalistiska systemet och ersätta det med ett socialistiskt. Den inspirerade till att börja med arbetarklassen och de förtryckta folken över hela världen, och blev därmed ett farligt hot för den bestående ordningens väktare. I kapitalismens kärnländer kunde socialdemokratin - mycket tack vare det kommunistiska hotet - genomdriva betydande reformer i folkets intresse. I tredje världen hade en stor del av den koloniala frigörelsekampen socialistiska förtecken.


Ingenstans har dock det samhälle som socialister av alla schatteringar drömde om för hundra år sedan förverkligats. Hur det gick i Sovjetunionen vet vi. Till slut imploderade systemet. Men inte heller socialdemokratin har lyckats. Och merparten av de f.d. kolonierna har snärjts in i den kapitalistiska globaliseringen garn. Kapitalismen överlevde och socialismen besegrades. Varför?


Den kapitalistiska världsekonomin är idag ett kasino, som drivs av finansbubblor och skuldberg. Den reala ekonomin går på konstgjord andning. Talen om en kommande världsekonomisk krasch blir allt vanligare. Ska vi klara klimat- och miljökrisen krävs en total omställning av det samhället, i global skala. Är det inte dags för socialismens renässans?


  • Vad kan vi lära av ryska revolutionen och andra av 1900-talets misslyckade försök att avskaffa kapitalismen – inklusive den socialdemokratiska vägen?
  • Har socialismen en framtid?
  • Hur ser i så fall vägen till socialismen ut nu på 2000-talet?


Kl 15.00-17.00,  Det Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö
Välkommen att ta plats!


_____________