2017

26/2
Demokrati – vad är det för något?

Demokrati är väl ett honnörsord hos oss. Men vad betyder det? Ett styresskick, javisst, men förutan den politiska arenan brukar vi också ladda begreppet med värderingar som frihet, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, humanitet, etc. Så frågan är om demokrati bara är någonting som sker vart fjärde år eller som finns i vår egen vardag? Och om den demokrati vi har idag är tillräcklig?

Många befarar att demokratins värdegrund tappar mark idag i skuggan av Donald Trump, Farage och Brexit, Marine Le Pen, Tayyip Erdogan, Jaroslaw Kaczynski, Viktor Orbán, Sannfinländarna, Geert Wilders, Dansk folkeparti, Jimmie Åkesson, m.fl. 

Vad är det som händer i vår värld? Och hur bör vi agera?

Söndag 26 februari, kl 15-17 Det fria ordets hus, Kungsgatan 29

7/3
Nyhet: Öppet café

Tankarnas trädgård prövar en ny samtalsform. En vardagskväll och en lördagseftermiddag pratar vi om aktuella frågor runt fikabordet på ett kafé i staden, där vi har ett par tre bord reserverade. Ämnet eller ämnena för dagen bestäms endast någon vecka i förväg, publiceras på vår hemsida, tankarnastradgardvaxjo.se, och på facebook samt ligger på borden. Kanske blir det olika ämnen vi olika bord.

Ingen egentlig inledning, ordet är fritt från början. Man väljer själv fråga/bord. Kom gärna med förslag på ämnen du vill resonera om.

Tisdag 7 mars, kl 17.30, Kafé de Lux, Sandgärdsgatan 19, Växjö

26/3
Drömmen om det röda

Samtal med utgångspunkt i Nina Björks bok med samma namn och med underrubriken Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek. Nina föreläser om boken på stadsbiblioteket i Växjö den 14/3. Gå alltså gärna på det mötet först, eller läs boken.  Med utgångspunkt i Rosa Luxemburg – socialistisk portalfigur i såväl Tyskland som i den internationella socialiströrelsen i början på 1900-talet – drar Nina Björk slutsatser för oss idag, i en tid då kapitalismen håller oss i ett järngrepp och ifrågasätts i förvånansvärt liten utsträckning. Alltså: Vad kan Rosa Luxemburg lära oss i vår tid?

Söndag 26 mars, kl 15-17 Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C

23/4
Så ställer vi om i Växjö och Värend!

Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen. Den leder inte bara till miljöförstöring och ett katastrofalt klimat. Den leder också till ökade klasskillnader, hårdare arbetsmarknad, bostadsbrist, socialt utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, och rasism. Det förhållandevis jämlika och solidariska folkhemssverige som till stor del byggdes av de stora folkrörelserna under 1900-talet, har till stor del raserats. Men om folket kunde bygga landet då, kan väl folket bygga om det nu – så det blir både ekologiskt och socialt hållbart. 

Vi har haft en rad träffar på omställningstemat, och en studiecirkel. Nu vill vi att samtalet ska ta ett rejält kliv framåt.  Därför ordnar vi tillsammans med Omställning Växjö en heldag om detta dit de som idag på ett eller annat sätt arbetar med omställning bjuds in. Hur ser ritningen till detta nya samhälle ut? Hur bygger vi en framtid där alla har betydelse, kan delta efter sina förutsättningar och leva väl? Med andra ord: Hur skapar vi en både ekologiskt och socialt hållbar ekonomi? Bland annat försöker vi vidareutveckla  och hitta vägen till den idé om Folklandet Värend som studiecirkeln skissat på.

Söndag 23 april, kl 10-17 Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C

6/5
Öppet café

Lördag 6 maj, kl 15-17, Kafé Fontaine, Vattentorget, Växjö

21/5
Vart är världen på väg?

Att följa och försöka förstå det som händer i världen är ett av våra stående teman. I slutet av maj har Trump suttit i Vita Huset i fyra månader och Frankrike har nyligen fått en ny president. Har olyckskorparna fått rätt? Går vi mot en värld som präglas av inskränkt nationalism och främlings-fientlighet? Eller har vi fått mer avspända relationer mellan Väst och Öst, ökad respekt för den nationella självbestämmanderätten, och rentav gemensam och samordnad kamp mot terrorismen? Har Syrien kommit närmare verklig fred? Vad har hänt i Latinamerika där vänstervågen pressas hårt från höger? Vi samtalar om vad den senaste utvecklingen på den globala arenan innebär.

Söndag 21 maj, kl 15-17 Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C

19/9
Öppet café om: Arbetets roll i samhället

Arbetet har till stor del skapat oss människor. Handen och hjärnan utvecklades i växelverkan när vi började bearbeta saker och ting i naturen. Arbetet har skapat våra samhällen, vår civilisation, vår kultur. Arbetet  formar oss till stor del som individer och ger oss vår kunskap. Arbetet  ger oss våra livsmedel och bruksvaror. Med arbete gör vi om träd till hus, papper och möbler.

Med andra ord: Att arbeta är att vara människa, eller hur? Att ha ett arbete är att vara en del av samhällslivet. Arbetslöshet däremot är ett gissel. Att vara arbetslös är att vara i utanförskap, sägs det. På 40 år har arbetslösheten i Sverige fyrdubblats, från 2 % 1975 till 8 % för något år sedan. Bland invandrare och ungdomar är den betydligt högre. I vissa s.k. utsatta områden gå mer än var fjärde vuxen utan arbete. Sexton sådan områden beskrivs av polisen som särskilt utsatta på grund av segregation, hög arbetslöshet och kriminalitet. Ett av de områdena är Växjös Araby.

Lösningen sägs vara att skapa fler jobb, med hjälp av ökad ekonomisk tillväxt. Och självklart är det ingen dans på rosor att vara arbetslös. Självklart är det viktigt för integrationen att ha jobb och arbetskamrater. Men ekonomin har redan sprängt gränserna för vad naturen tål.

Det finns och har länge funnits en annan syn. J M Keynes förutsåg för snart 100 år sedan en “teknologisk arbetslöshet” och trodde att hans barnbarn skulle klara sig på 15 tim arbete i veckan. Filosofen Bertrand Russell skrev i början på 1930­-talet i essän Till sysslolöshetens lov att “tron på arbetets dygd kommer mycken skada åstad i det moderna samhället … vägen till lycka och välstånd ligger i en organiserad inskränkning av arbetet”. Och vidare: “Med den moderna tekniken borde arbetsslaveriet kunna avskaffas” … “Ledig tid är ett ofrånkomligt villkor för civilisationen och i forna tider kunde denna lediga tid möjliggöras enbart genom de mångas arbete för ett fåtal”. Arbetarförfattaren Folke Fridell från Lagan i nuvarande Ljungby kommun skrev i en programförklaring: “Människovärdet nå vi endast den gång vi slippa sälja vår arbetskraft.”

Är människans roll att för alltid vara arbetsbin? Är det lönearbete som är arbetets mening? Hur skapar vi ett solidariskt samhälle där vi delar på både arbetet och “arbetslösheten” – och där alla får jämlik del av arbetets frukter? Går det att göra praktisk politik av tankegången att vi har rätt till liv och välstånd i vår egenskap av medborgare, och inte som arbetande. Finns det en annan och förnuftigare väg än ständig ekonomisk tillväxt, en väg där arbetet inte bara är en fråga om försörjning, utan också om att bygga ett mänskligare och hållbart samhälle?

Tisdag 19 september, kl 18.00 ETC Bokcafé Växjö, Klostergatan 9

7/10
Två workshoppar på nationella omställningskonferensen

Folklandet Värend 1 – Visionsbygge

Värend är ett av de små medeltida folkländerna i det som blev Småland. Med inspiration från bl.a. den tidiga kooperativa folkrörelsen och samebyarna har vi börjat skissa på ett nytt, modernt och hållbart folkland av “omställningsmedborgare”. Folklandet driver butiker, verkstäder, odlingar, fabriker, transporttjänster, bostäder, bank, e-tidning, m.m. Ingen jobbar mer än 25–30 tim/vecka och alla får plats. Folklandet styrs demokratiskt via Folktinget. Kultur och folkbildning är viktiga medel i folklandsbygget. Säkert finns liknande tankar på andra håll. Vi presenterar vår idé om Folklandet Värend. Sedan slår vi våra kloka huvuden ihop och inspirerar varandra till en än bättre vision.

Folklandet Värend 2 – Nätverksbygge

Omställningen måste ta ordentlig fart om vi ska undvika ett katastrofalt klimat. I Värend är vi många som vill omställning. Här finns redan idag en mängd omställningsinitiativ, sociala företag och vanliga företag, föreningar och grupper som kan bli byggstenar i förverkligandet ett ekologiskt och socialt hållbart Folklandet Värend. I workshoppen möts vi för att knyta band och diskutera hur vi ökar omställningstakten och tar de första stegen i folklandsbygget. Tillsammans är vi starkare och kan förflytta berg. Det är inte nödvändigt att först ha deltagit i Folklandet Värend 1 – Visionsbygge. Folklandsidén presenteras kort på båda workshopparna.

Lördag 7 oktober,  Katedralsskolan, Växjö

22/10

Nationalism – en positiv eller negativ kraft?

Vi människor, ängsliga flockdjur som vi är, tycks ha ett (biologisk?) behov av att höra hemma i ett sammanhang. Känslan av grupptillhörighet upplevs som en trygghetsfaktor, och vi talar om att vi är stolta över att vara svensk (britt, kines, amerikan, osv).

Vi tycks också ha ett djupt känt behov av att kunna etikettera den andra för att intala oss om att vi då har hen under kontroll, att hen inte utgör något hot och således inte är farlig. Detta verkar också vara ett ursprungligt biologiskt behov med några miljoner år på nacken, ända från apstadiet.

Vi älskar att dra upp gränser. Mäktiga män med vapen har för länge sedan indelat vårt gemensamma klot i kolonilotter, byggt murar, låst grindar. Men från flygplanets fönster på en mils höjd är det svårt att upptäcka dessa gränser med alla sina uniformerade vakter. Är de blott ett mänskligt påhitt?

George Orwell beskrev 1945 nationalism som: ”Vanan att utgå från att mänskliga varelser kan klassificeras som insekter och att hela block av miljoner eller tiotals miljoner människor självsäkert kan etiketteras som ’goda’ eller ’dåliga’.”

Inledning: Robert Owen

Söndag 22 oktober, kl 15.00-17.00,  Det Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö

22/11
Ryska revolutionen 100 år

Den ryska revolutionen 1917 fick avgörande betydelse för hela 1900-talet. Det var det första och mest genomgripande försöket att avskaffa det kapitalistiska systemet och ersätta det med ett socialistiskt. Den inspirerade till att börja med arbetarklassen och de förtryckta folken över hela världen, och blev därmed ett farligt hot för den bestående ordningens väktare. I kapitalismens kärnländer kunde socialdemokratin – mycket tack vare det kommunistiska hotet – genomdriva betydande reformer i folkets intresse. I tredje världen hade en stor del av den koloniala frigörelsekampen socialistiska förtecken.

Ingenstans har dock det samhälle som socialister av alla schatteringar drömde om för hundra år sedan förverkligats. Hur det gick i Sovjetunionen vet vi. Till slut imploderade systemet. Men inte heller socialdemokratin har lyckats. Och merparten av de f.d. kolonierna har snärjts in i den kapitalistiska globaliseringen garn. Kapitalismen överlevde och socialismen besegrades. Varför?

Den kapitalistiska världsekonomin är idag ett kasino, som drivs av finansbubblor och skuldberg. Den reala ekonomin går på konstgjord andning. Talen om en kommande världsekonomisk krasch blir allt vanligare. Ska vi klara klimat- och miljökrisen krävs en total omställning av det samhället, i global skala. Är det inte dags för socialismens renässans?

  • Vad kan vi lära av ryska revolutionen och andra av 1900-talets misslyckade försök att avskaffa kapitalismen – inklusive den socialdemokratiska vägen?
  • Har socialismen en framtid?
  • Hur ser i så fall vägen till socialismen ut nu på 2000-talet?

Söndag 22 november, kl 15.00-17.00,  Det Fria Ordets Hus, Kungsgatan 29 C, Växjö